آسیاب خاک

آسیاب خاک ابعاد 100×۵۰
این دستگاه قبل از آماده سازی خاک مورد استفاده قرار می گیرد خاکهای کلوخه وتکه ای خورد کرده و یکدست می کند برای نفوذ بهتر آب درون خاک