الواتور

این دستگاه انواع آجر (نما-تیغه-بلوک سقفی) که بر روی پالت مستقر گردیده را از میز سه کاره تولید تحویل گرفته و در طول 6 ردیف و ارتفاع 12 پله در داخل خود طبقه بندی می نماید.