برش گروهی

شمشهای برش خورده توسط دستگاه تک برش با قالب آجر (نما، تیغه دیواری-بلوک سقفی) تحویل گرفته و در ابعاد مختلف برش داده می شود (تک شمش دو شمش).