فن سیرکولاسیون

برای گردش هوای گرم داخل خشکن به کار می‌رود.