قیفهای عمودی

برای گردش هوای گرم داخل خشکن به کار می رود.