ماشین پالت دهنده

این دستگاه انواع آجرنما-تیغه دیواری بلوک سقفی برش زده شده توسط دستگاه برش گروهی را بر روی پالت ها منتقل می نماید.