مبدل هوای گرم برای هر سلول (تکی)

برای صرفه جویی در مصرف برق و گاز برای هر سلول به صورت تکی با ظرفیت 400 کیلوکالری در ساعت می باشد.