مجموعه میزهای زیر انبار پالت

این میزها پالت های خالی را از نوارهای برگشت پالت تحویل گرفته و سپس به داخل انبار پالت تحویل داده و سپس از انبار پالت به میزان مورد نیاز تولید به تدریج به ماشین پالت دهنده تحویل می دهد