میز خشت

میز تجمع خشت خام برای تولید انواع آجر سفال ولفتون به صورت آفتابی