میز دو غواص

این میز پالت هایی که خشت ها از روی آن تخلیه گردیده را به داخل سان ولید جهت انتقال به نوار برگشت پال خالی تحویل می دهد.