نوار تخلیه خشت خشک

دو دستگاه نوار که در یک راستا و خارج از سالن تولید کار می کند و انواع خشتهای خشک شده در حال حرکت بر روی این نوار برداشته و به داخل گاری های انتقال خشت به کوره ها، بارگیری می نماید.