ونتیلاتور 1800

این دستگاه برای کوره های هوفمن طراحی شده است.

ظرفیت این دستگاه تا 60 قمیر می باشد.